ด้านงานพิมพ์  Off-Set  
เป็นการพัฒนาที่เน้นคุณภาพของงานออกมาให้สวยงาม ออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์พื้นฐานทั่วไปในระบบ 3 โม คือ
1. โมแม่พิมพ์
2. โมผ้ายาง
3. โมแรงกด
พร้อมด้วยระบบทำความชื้นและระบบการจ่ายหมึกให้แกแม่พิมพ์เมื่อมีการเคลื่อนไหว แม่พิมพ์จะหมุนไปรับน้ำ หรือ ความชื้น แล้วจึงหมุนไปรับน้ำ แล้วจึงไปรับหมึก เมื่อแม่พิมพ์รับหมึก
ในบริเวณภาพแล้วจะหมุนลงไปถ่ายโอนไปให้โมผ้ายาง แล้วจึงถ่ายลงวัสดุพิมพ์ โดยมีโมกดพิมพ์
รองรับอยู่เป็นระบบการพิมพ์ทางอ้อม

ประโยชน์ของการพิมพ์ทางอ้อม
1. ในการพิมพ์ภาพลงสู่ผ้ายาง ผิวของผ้ายางมีความอ่อนนุ่มจึงสามารถแนบกระชับกับผิว ของของการดาษที่เป็นแอ่ง และขรุขระได้ดีกว่าการใช้แม่พิมพ์โดยตรง
2. ผ้ายางจะไม่ทำให้ตัวของแม่พิมพ์ชำรุด เหมือนกับการพิมพ์ทางตรง
3. สะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของภาพ และข้อความบนแม่พิมพ์เพราะเป็นตัวตรง
ไม่ใช่ตัวกลับอย่าง เลตเตอร์เพลส ซึ่งตรวจสอบได้ยากการพัฒนาด้านงานพิมพ์
นอกจากจะให้บริการงานพิมพ์เต็มรูปแบบแล้วเรายังเข้าใจความต้องการของคุณรวม
ทั้งความสำคัญทางด้านการตลาดและการขายของคุณด้วย เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้
งานหลักของคุณประสบความสำเร็จ เราขายมูลค่าไม่ใช่เพียงแต่กระดาษแผ่นเดียว
และเราพยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างคุณกับลูกค้าลงให้สั้นที่สุดไม่ว่าจะเป็นการปรู๊ฟงานที่รวดเร็วเพียงมี  File งานมาเราสามารถ Print Proof  ให้ลูกค้าตรวจได้เลย